Angst

ANGST

Angst og angstlidelser er svært utbredt i det moderne samfunn, og du har også de som ikkeanxiety får diagnose men som allikevel får livet sitt forstyrret av angsten – Alle mennesker opplever angst i ulik grad, noen har lært seg mekanismer for å skjule det, andre for å ikke kjenne på det. Men kroppen vår kjenner den selv vi ikke er istand til å gjøre det. Neden for står det litt om de vanligste formene for angst

Generalisert Angstlidelse

Folk som har problemer med generalisert angstlidelse, klarer ikke slutte bekymre seg selv om de ofte vet at tankene om det er verre enn selve tingen de bekymrer seg for krever. Her kommer det ofte fysiske symptomer som hodepine, rastløs nervøsitet, irritabilitet, skjelving, samt svetting, rask puls, svimmelhet og tørr munn.

De kliniske retningslinjene beskriver generalisert angstlidelse som en generell og vedvarende angst som ikke er begrenset til eller fremherskende i bestemte sitausjoner (dvs at den er frittflytende).

Sosial Angst

Av de ulike typene angstlidelser er sosial angst den vanligste, særlig her i trauste Norge er den godt utbredt. De med sosial angst har sterk angst i hverdagslige sosiale situasjoner. I mange tilfeller blir det samvær med andre svært stressende og emosjonelt smertefult. Noen har følelsen av de blir kontinuerlig dømt av andre, og noen ganger føler at dette blir så problematisk at de unngår sosiale situasjon helt. Sosial angst kan forstyrre gleden man har av skole, jobb eller andre aktiviteter som involverer andre mennesker. De bekymrer seg for å bli gjort forlegne eller ydmyket. Lav selvfølelse er vanlig blant personer med sosial angst. Symptomer som rødming, skjelvende hender, kvalme eller sterk trang til vannlating er vanlig. Og noen ganger blir dette en frykt i seg selv som kan forsterkes og utvikles til et panikkanfall.

Panikklidelse

Folk med panikklidelse har plutselige og gjentagende episoder med frykt som gjerne varer i flere minutter. Slike anfall kalles panikkanfall og er ofte etterfulgt av vedvarende frykt for nye anfall. Panikkanfall tanker har ofte katastrofetenkning eller frykt for å miste kontrollen, til syvende og sist bli gal eller dø selv om det ikke er noen fare for dette. Panikkanfall kan ofte ha symptomer som svetting, skjelving, tydelige hjerteslag eller kortpustethet.

Obsessiv-Kompulsiv Lidelse (Tvangslidelse)

Hovedtrekket her er tilbakevendende tvangstanker eller repetetive rituelle tvangshandlinger. Tvangstanker er ideer, forestillinger eller impulser som gjentatte ganger dukker opp. Disse er ofte voldelige, obskøne eller oppfattes som meningsløse, og personen prøver ofte uten hell å motstå dem. Tvangshandlinger kan være ritualer som å vaske seg gang på gang, eller andre handlinger som ikke lenger har noen nytteverdi eller gir noe behag. Disse aktivtetene kan være svært tidkrevende og bruke opp mye av dagen.

Fobier

Regnes som de mer kjente typene psykologiske lidelser. Det finnes et hav av ulike typer forbier, men det er noen som er vanligere enn andre. Normalt sett er det fobier når frykten er irrasjonell og urealistisk i den grad at det forstyrrer daglige virke. Vanlige fobier er blodfobi, insekter, reptiler, eller flyvende dyr.

Årsaker til Angst

Nøyaktig hva som er årsakene til angst er ukjent. Vi vet at noen kan være predisponert for å få enkelte typer angst, er det sannynligvis også en god porsjon situasjonsbetinget. Allikevel takler ulike mennesker de samme situasjonene forskjellig. Det er også et biologisk imperativ at vi som organismer beveger oss mot å utvikle oss. For å gjøre dette er vi nødt til tre ut av våre vaner og komfortsoner og kjenne på den friheten vi har. Skal vi tro Kierkegaard er også akkurat dette opphavet til angst, «Angst er frihetens svimmelhet». Så derfor, om vi beveger oss i dette landskap av frihet, i retning av der angsten forsterkes: «Fear, uncertainty and discomfort are your compasses towards growth» og slik Eleanor Roosevelt oppfordrer oss til, «Do one thing every day that scares you» – ender vi kanskje opp på den andre siden som mer utviklede og bedre mennesker. Gjør vi ikke dette, men passer på å unngå alle mulige situasjoner som på sitt vis kunne fremmet vekst, krymper vi. Etterhvert som rommet rundt oss krymper kan vi sanse en slags kvelningsfornemmelse når vi til syvende og sist lammes av angsten.

Behandling for Angst

Når det kommer til behandling av angst har vi mange verktøy til vår disposisjon. Kognitiv terapi, kognitiv atferdsterapi, eksponeringsterapi og metakognitiv terapi inneholder en rekke verktøy, for å få symptomene bort og funksjonsnivået opp. Dette vil gi en god effekt i alle fall så lenge personen husker teknikkene og strategiene som blir lært bort. Hvis vi går videre fra teknikkene og ønsker skape en buffer og styrke for å unngå fremtidig forstyrrende angst vil det lønne seg med psykodynamisk terapi eller ISTDP. Grunnen til dette er mye fordi her er det ikke noe som må huskes, oppgaver som må gjøres på den samme måten, men klienten får en livsendrende erfaring og opplevelse gjennom terapien Denne erfaringen setter seg nærmest i ryggmargen og har terapien blitt gjort riktig og blitt gjennomarbeidet godt nok er ikke dette noe man glemmer.

Egne Tiltak

Det er også gjort en god del forskning på meditasjon og dens positive virkning på stress, angst og uro er oppsiktsvekkende god. Vi anbefaler å ta en på meditasjon enten du går i behandling eller ei, det kan være svært utfordrende. En meditasjonsform som er fri fra mystikk og religion heter ACEM, og dette er også en av formene det har blitt gjort en god del forskning på. Meditasjon er ikke ment å erstatte psykoterapi, men kan ha en fin bieffekt når funksjonsnivået er høyt nok. Man kan si at meditasjon kan ha en samlende effekt på selvet og på sikt skape en logo_transparent_footerindre styrke. Gå gjerne inn på ACEM sine hjemmesider for å lære mer om meditasjon.

Kontakt Oss

Vi har god erfaring med behandling av angst, og har arbeidet med en rekke klienter i et stort spenn av ulike typer angst. Det viktigste å vite om angst er at hjelpen er tilgjengelig. Hvis du eller noen av dine nære sliter med angst eller en angstlidelse kontakt oss eller en annen autorisert psykolog. Det er ingen grunn til å måtte stå i angsten alene. Har du spørsmål om terapien eller ønsker sette opp en time, kontakt oss i dag.