Bedrift

Bedrift

Via Consensus har lang erfaring med å skape et effektivt og engasjerende teamarbeid. Kompetansen vår stammer fra psykologisk forskning og utprøvde metoder på team og prosessgrupper. Samtidig baserer vi oss også på erfaring og erfaringen til de største og flinkeste på innovasjon og team både utland og innland. Vår spydspisskompetanse handler om idlsjel og skaping av innovasjon i bedriften.

 

Gruppe, team og ildsjel

En gruppe er en samling av to eller flere mennesker. Når gruppen har et formål, et mål i de ønsker oppnå kalles de et team. En person som brenner sterkt for et prosjekt, som trives i sin rolle og har det nødvendige energigivende miljøet og egenskapene er en ildsjel. Bak et hvert innovativt konsept eller prosjekt finnes det minst en ildsjel. En person som har en sterk ild i seg og som får mulighet til å utfolde seg. Vi tillbyr i samarbeid med Ildsjel AS et utvalg av skreddersydde kurs og ladestasjoner for ildsjeler. For mer informasjon om hvordan bli en ildsjel eller gjøre dine ansatte til ildsjeler, gå inn på ildsjel.com

 

Teamet

Vårt arbeid er basert på et sett med sentrale og konkrete prinsipper som vil kjennetegne ethvert effektivt samarbeid. Via Consensus tilbyr ikke fasitsvar på problemer, men heller opptatt av å øke bevisstheten rundt disse prinsippene og skape erfaringslæring. Gjennom erfaringslæring vil gruppen oppleve hvordan disse prinsippene kan være med på å gjøre samarbeidet enda mer effektivt. Her følger noen av de sentrale prinsippene:

viapuzzle1. Sjekker partene i gruppa hverandres antagelser, og hva gjør gruppa for å unngå misforståelser?
2. Har alle partene i gruppa lik informasjon, eller mottar den ene part mangelfull informasjon?
3. Har partene i gruppa felles forståelse av målet, hvorfor de ønsker å oppnå dette målet og hvordan de skal komme frem til målet?
4. Opplever alle partene i gruppa at deres synspunkter, ønsker og interesser blir hørt?
5. Er partene i gruppa mer opptatt av å fremme egne synspunkter enn å invitere til nærmere drøftelse av egne og andres synspunkter?
6. Har gruppa en felles forståelse av hvordan de skal ta avgjørelser og løse uenigheter?
7. Opplever partene i gruppa at samarbeidet hemmes av ”ikke-tema”, eller brukes diskusjon av ”ikke-tema” til å skape et bedre samhold?
8. Opplever partene i gruppa eierskap og forpliktelse til gruppas arbeid?


Sentrale gruppedynamiske prosesser i teamarbeid

Via Consensus har også gjennom flere års erfaring med grupper dannet oss en grundig forståelse av sentrale gruppedynamiske prosesser, og nedenfor følger noen eksempler på disse prosessene. Vi ønsker å hjelpe til med å øke gruppens bevissthet rundt gruppedynamiske prosesser, slik at man kan utnytte disse forholdene på en måte som gjør at gruppen føler et bedret samarbeid.

– Deltakelse – Hvordan er deltakelsen i teamet? Deltar alle? Er deltakelsen jevn/ujevn?
Roller – Hva slags roller har ulike gruppemedlemmer inntatt? Hva slags funksjon har dette?
Kommunikasjon – Hva slags funksjon tjener det som sies? (informerende, klargjørende, inkluderende, blokkerende, aksepterende, maktposisjonerende, kritiserende, ettergivende etc.)
Ledelse/dominans – Har gruppa en klar leder? Dominerer enkelte gruppemedlemmer, og er andre mer passive?
Avgjørelser – Hvordan tas beslutninger i gruppa? Hvordan kommer gruppa til enighet?
Stemning – Et noe diffust begrep, men allikevel verdt å merke seg. Kan gi en pekepinn på hva som ”rører seg” i gruppa.
Motivasjon/engasjement – hvordan er engasjementet blant gruppemedlemmene? Er motivasjonen ujevn?
Polariteter – Finnes det polariteter i gruppen? (for eksempel menn-kvinner, alder, faglig bakgrunn, etc.) Har dette noen innvirkning på gruppesamspillet?
Kroppsspråk, følelsesuttrykk – Ofte kan det være nyttig, eller nyttigere, å se hva gruppemedlemmene uttrykker nonverbalt heller enn verbalt.

 

Ved å lære om samarbeid i grupper stimulerer man gruppemedlemmene til å se relevansen av fremtidige roller, og opprettholde et høyere motivasjonsnivå mot læring, og viser gruppemedlemmene viktigheten av ansvarlig profesjonell holdning (Barrows, 1996).

 

 

Referanse:

Barrows, H. S. (1996). Problem-based learning in medicine and beyond: A brief overview. In Wilkerson, L, & Gijselaers, W.H. (Eds.). New directions for teaching and learning, vol. 68. Bringing problem-based learning to higher education: Theory and practice, pp. 3-13. San Francisco: Jossey-Bass.